Witryna internetowa poruszające problemy poligrafii...

„Mo­de­lo­wa­nie wy­bra­nych zja­wisk wy­stępu­jących w ma­szy­nach of­f­se­to­wy­ch” – no­wa ksi­ążka

Za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z no­wą cie­ka­wą pu­bli­ka­cją z dzie­dzi­ny po­li­gra­fii pt. „Mo­de­lo­wa­nie wy­bra­nych zja­wisk wy­stępu­jących w ma­szy­nach of­f­se­to­wych” au­tor­stwa dr. hab. inż. Yu­riy Pyr’yeva, pro­fe­so­ra Za­kła­du Tech­no­lo­gii Po­li­gra­ficz­nych Po­li­tech­ni­ki War­szaw­skiej, oraz mgr inż. Agniesz­ki Jur­kie­wicz, dok­to­rant­ki na­sze­go Za­kła­du.

Mo­no­gra­fia prze­zna­czo­na jest dla stu­den­tów, in­ży­nie­rów i pra­cow­ni­ków na­uko­wych, których za­in­te­re­so­wa­nia wi­ążą się z ob­sza­rem za­gad­nień do­ty­czących mo­de­lo­wa­nia zja­wisk za­cho­dzących w ma­szy­nach of­f­se­to­wych.
Te­ma­ty­ka pu­bli­ka­cji do­ty­czy za­gad­nień dy­na­mi­ki ukła­du dru­ku­jące­go o dwóch stop­niach swo­bo­dy z uwzględ­nie­niem okre­so­wych zmian sztyw­no­ści ukła­du, pro­ce­sów ter­mo­dy­na­micz­nych wy­stępu­jących w ze­spo­łach far­bo­wych i na­wi­lża­jących z uwzględ­nie­niem pro­ce­sów tar­cia po­mi­ędzy wa­łka­mi oraz mo­de­lo­wa­nia kon­tak­tu po­mi­ędzy wa­łka­mi i cy­lin­dra­mi.

Ksi­ążka do­stęp­na jest w Bi­blio­te­ce Głów­nej Po­li­tech­ni­ki War­szaw­skiej oraz w bi­blio­te­ce Za­kła­du Tech­no­lo­gii Po­li­gra­ficz­nych.

Na pod­sta­wie in­for­ma­cji ZTP WIP PW

Zapisz

Zapisz