Witryna internetowa poruszające problemy poligrafii...

Pol­skie Brac­two Ka­wa­le­rów Gu­ten­ber­ga

Brac­two Ka­wa­le­rów Gu­ten­ber­ga wspiera cer­kiew pod we­zwa­niem Świ­ętych Bo­ry­sa i Gle­ba na Ko­ło­ży w Grod­nie wznie­sio­no w XII wie­ku (pierw­sze wzmian­ki z 1138 ro­ku). Kil­ka­krot­nie re­mon­to­wa­na i prze­bu­do­wy­wa­na, mi­ędzy in­ny­mi na po­cząt­ku XVI wie­ku.

Cerkiew p.w. ŚŚ. Borysa i Gleba na Kołoży w Grodnie, wzniesiona w XII w. (wzmiankowana w 1138 r.). Kilkakrotnie remontowana i przebudowywana, m.in. na pocz. XVI w. W 1853 w wyniku osunięcia skarpy niemeńskiej zawaliły się ściana południowa oraz część elewacji wschodniej i zachodniej. Wówczas świątynię wyłączono z kultu. Ruina została zabezpieczona na pocz. XX w. Od 1948 r. budynek pełnił funkcje muzealne. W 1991 przywrócono cerkiew p.w. Borysa i Gleba do kultu.

Cerkiew murowana, wątek ceglano kamienny, sklepienie nawy (nie zachowane) wsparte na murach zewnętrznych i ceglanych, wewnętrznych filarach. W strukturze muru osadzone otwarte do wewnątrz naczynia o funkcji akustycznej. Na zewnątrz, w murze aplikowane ceramiczne plakiety z barwną glazurą. Wewnętrzne tynki zachowane na około 10% powierzchni istniejących sklepień i ścian (głównie sklepienie sanktuarium i nisze ścienne). Malowidła ścienne zachowane szczątkowo.

Prace dokumentacyjne prowadzone były przez ekipę Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga podczas realizacji zadania finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków ministerstwa w ramach programów Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą w roku 2015 i w roku 2016.

Prace wykonane w latach 2015 – 2016 na terenie cerkwi obejmowały wykonanie zestawu fotografii oryginalnych ścian wewnętrznych i zewnętrznych cerkwi. Wszystkie ściany rejestrowane były we fragmentach, które łącznie pokryły całość ich powierzchni. Przy użyciu specjalistycznego oprogramowania wszystkie fotografie połączone zostały w wysokiej rozdzielczości, pozbawione zniekształceń optycznych ortofotografie ścian. W trakcie procesu digitalizacji ścian zostało wykonanych łącznie ponad 1500 zdjęć – wszystkie fotografie w wysokiej rozdzielczości. Oprócz rejestracji fotograficznej wykonane zostały pomiary geodezyjne, co pozwoliło na wykonanie rysunków wektorowych całości i w efekcie końcowym opracowanie modelu 3d budynku.

Prace wykonane we wnętrzu świątyni w latach 2015 i 2016 są elementami projektu kompleksowej cyfrowej inwentaryzacji, naukowego opracowania i badań interdyscyplinarnych XII w. cerkwi p.w. ŚŚ Borysa i Gleba na Kołoży w Grodnie. Jego efekty zawarte zostaną w raporcie końcowym, który będzie wyjściowym materiałem dla dalszych, specjalistycznych badań. Efektem finalnym będzie przeprowadzenie, krytyczna analiza i publikacja wyników badań oraz pełna dokumentacja fotogrametryczna obiektu, analiza ikonograficzna, paleograficzna, rozwarstwienie chronologiczne, rekonstrukcja cyfrowa elementów polichromii ściennej i detalu architektonicznego oraz kwerenda archiwalna. Założeniem wnioskodawcy jest wydanie albumu – kompendium wiedzy o cerkwi w formie monografii zawierającej materiały archiwalne, prezentację stanu obecnego oraz efekty prowadzonych badań. Przewidywany termin zakończenia całości prac – grudzień 2017 r.

Cerkiew p.w. ŚŚ. Borysa i Gleba na Kołoży w Grodnie
Cerkiew p.w. ŚŚ. Borysa i Gleba na Kołoży w Grodnie

Cerkiew położona jest na Białorusi

strona cerkwi:
http://kalozha.by/be/

http://360.kalozha.by/

Polskie Bractwo Kawalerów Gu­ten­ber­ga

Istniejące oficjalnie od 1996 roku Polskie Bractwa Kawalerów Gutenberga, stanowi integralną część Europejskiej Konfraterni Kawalerów Gutenberga, organizacji działającej w sześciu krajach naszego kontynentu. Idea powstania Bractwa narodziła się we Francji, skąd została przeszczepiona do Niemiec, Włoch, Belgii, Szwajcarii i Polski.

Logo Bractwa

 

…ze strony Bractwa…

W konsekwencji członkowie polskiego stowarzyszenia należą do elitarnego  grona skupiającego ponad 700 obywateli państw, należących do ścisłej europejskiej czołówki pod względem rozwoju przemysłu poligraficznego. Konfratrzy Gutenberga   z nad Wisły są przy tym jedynymi przedstawicielami Europy środkowo-wschodniej w szeregach tej ogólnoeuropejskiej organizacji.

Historia Bractwa zaczęła się w Paryżu w roku 1978, wówczas to grupa wydawców i dziennikarzy francuskich, chcąc przeciwdziałać procesowi zanieczyszczania języka francuskiego anglicyzmami, założyła Europejską Konfraternię Kawalerów Gutenberga. Idea ta znalazła podatny grunt w innych krajach starego kontynentu, by w 1994r dotrzeć do Polski, kiedy to swoje insygnia otrzymali pierwsi Polacy, Panowie Jacek Kuśmierczyk i Piotr Mikosz.

Trzy lata później w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, do organizacji europejskiej uroczyście przyjęto 17 przedstawicieli polskiej sztuki drukarskiej. Specjalnie na tą okoliczność do Krakowa przyjechał Wielki Mistrz Bractwa – Phillipe de Chartre, minister pracy w rządzie generała De Gaulle’a. Świadkami czynności intronizacyjnych byli liczni przedstawiciele stowarzyszenia z pozostałych krajów.

Pod koniec 1996 roku w Warszawie miała miejsce uroczystość przyjęcia w szeregi organizacji następnych 16 członków. Spotkanie odbyło się w salach hotelu „Bristol”, a swoją obecnością zaszczyciła je 30 osobowa grupa  najwyższych dostojników organizacji.

Formalności związane z rejestracją działającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stowarzyszenia pod nazwą Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, dopełnione zostały 18.10.1996 roku w czasie inauguracyjnego walnego zgromadzenia w Warszawie.

Uroczystość tą można nazwać zwieńczeniem pierwszego okresu istnienia Polskiego Bractwa, w czasie którego pozostawało ono bez osobowości prawnej. Wkrótce po rejestracji, to znaczy na przełomie 1996 i 1997 roku, Kapituła podjęła decyzję o aktywizacji działalności Bractwa. Zdecydowano o rozpoczęciu prac umożliwiających praktyczną realizację szczytnych celów zapisanych w statucie takich jak: popularyzacja języka polskiego, promocja i rozwój kultury polskiej, szerzenie idei Europy sprawiedliwej i braterskiej, doskonalenie i rozwój sztuki drukarskiej, wspieranie i propagowanie czytelnictwa oraz edukacji, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Przygotowując szereg projektów, których adresatami są najmłodsi obywatele Polski, członkowie Bractwa starają się sprawić, by status materialny nie ograniczał procesu rozwoju edukacyjnego i kulturalnego polskich dzieci. Wśród beneficjentów akcji Bractwa, zawsze znajdują się  uczniowie niepełnosprawni oraz wychowankowie Domów Dziecka i innych placówek wychowawczo-opiekuńczych.

Corocznie gwarantowana jest pomoc dzieciom i szkołom, które ucierpiały wskutek klęsk żywiołowych.

Od 13 lat organizowane są  przedstawienia dla młodzieży na najbardziej prestiżowej scenie  naszego kraju  w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej a od 10 lat dzięki stowarzyszeniu dzieci mogą obcować z piękną muzyka klasyczna w Warszawie na koncertach w Filharmonii Narodowej.

Wspólnie z władzami stolicy Polski, realizowany jest od 2 lat projekt „Licealiada”, dzięki  któremu młodzież warszawska poznaje historię swego miasta.

Ilość książek przekazanych do dnia dzisiejszego do bibliotek szkolnych zbliża się do miliona egzemplarzy.

Ponadto Bractwo zajmuje się digitalizacją zbiorów kultury polskiej, dzięki czemu  dokonano odkryć naukowych na skalę międzynarodową.

Stowarzyszenie wydaje również unikalne pozycje książkowe, tu szczególnie należy wspomnieć album ‘Poligrafia sztuce – sztuka poligrafii”, który stał się obiektem pożądania środowisk bibliofilskich.

Regularnie organizowane są konferencje naukowe i sympozja branżowe, a w roku 2011 wspólnie z jedną z największych światowych  firm audytorskich KPMG, wydany został pierwszy raport pod tytułem ‘Rynek poligraficzny w Polsce’. Druga edycja opracowania zostanie zaprezentowana na targach Drupa 2012 w Dusseldorfie.

Priorytetem jest jednak międzynarodowa promocja polskiej kultury, sztuki  oraz osiągnięć  gospodarczych i naukowych.

 Wobec wymienionych powyżej dokonań nie może dziwić fakt, że w gronie członków stowarzyszenia znaleźli się byli Marszałkowie Sejmu, Premierzy oraz ministrowe Polskiego Rządu, członkowie Parlamentu, Ambasadorowie Niemiec, Francji, Chińskiej Republiki Ludowej, artyści, naukowcy, przedsiębiorcy, a nawet osoby duchowne.

W tym miejscu z dumą warto podkreślić fakt, że Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, jako jedna z niewielu organizacji pozarządowych, konsekwentnie współpracuje z urzędami kolejnych trzech Prezydentów Polski.

Działalność  stowarzyszenia finansowana jest w oparciu o darowizny życzliwych nam ludzi i instytucji, wpływy z działalności gospodarczej oraz pieniądze uzyskiwane w ramach przedsięwzięć charytatywnych ,takich jak na przykład ‘Bal Słowa Polskiego”, którego XIV edycja odbędzie się w 6 kwietnia 2013 roku w Warszawie.

W taki właśnie sposób to nieliczne, bowiem liczące zaledwie 260 członków grono, swą dedykacją i trudem każdego dnia udowadnia, że poświęcenie się szlachetnym celom,  zawsze jest nadrzędną wartością, a satysfakcja z osiągnięć stanowi największą nagrodę.

źródło: Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, www.druk.info.pl, wikipedia.org.pl, www.kalozha.by, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz